مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ابوذر
نام خانوادگی:عندلیب ارمکی
نخصص ها:ادیان و مذاهب ، ادبیات فارسی ، روانشناسی